“Otizm Spektrum Bozukluğundan (OSB) etkilenen bireylere, ailelerine ve Otizm konusunda çalışan paydaşlara disiplinlerarası hizmetler sunmak, yeni eğitim modelleri geliştirmek, otizmli bireylerin eğitim ve bakımlarından sorumlu eğitmenler yetiştirmek, otizm konusunda bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan çalışmalar yürütülecektir:

 • Toplumun ve ailelerin otizm konusunda bilinçlendirilmesi,
 • OSB’li bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren eğitim, sağlık bakım ve psikososyal hizmetlere ulaşmalarının sağlanması,
 • Bilimsel dayanaklı hizmetlerin sunulabilmesi için bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılması,
 • Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda eğitim modellerinin ve müfredatların geliştirilmesi,
 • OSB’li bireylerin olabildiğince bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için mesleki beceriler kazandırılması,
 • OSB’li bireylerin eğitiminde sorumlu insan kaynağının yetiştirilmesi,
 • OSB’li bireylerin eğitiminde sürekliliği sağlamak üzere ailelerin eğitilerek güçlendirilmesi,
 • OSB’li bireylerin artan işlev düzeylerinin aktivite ve katılıma dönüşümü için çevresel bariyerlerin azaltılması,
 • Bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan OSB’li bireyler için eğitim ve bakım hizmetlerinin erişebilir hale getirilmesi, 
 • OSB’li bireylerin ve ailelerinin, yasal haklarının belirlenmesi, bu haklara ulaşmalarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin çıkarılmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Otizm konusunda Türk akademisyenlerinin ürettikleri eserlerin basılmasını, yabancı eserlerin Türkçe’ye, Türkçe eserlerin yabancı dillere çevrilerek, Alpaslan Otizm Vakfının uluslararası Otizm çevrelerince tanınmasını sağlamak.
title