Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

E-posta Listesi Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (“Alpaslan Eğitim”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, http://alpaslanegitimas.com/ internet sitesinin E-posta Listesi Bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Alpaslan Eğitim’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Alpaslan Eğitim ile ilgili olarak güncel haberlerimiz ve yeni ürünlerimiz hakkında sizleri haberdar edebilmek, kampanyalarımızı ve fırsatlarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla http://alpaslanegitimas.com/ alan adlı internet sitesinin E-posta Listesi Bölümünde bir alan oluşturduk.

İşbu alanda sizinle irtibat kurabilmek, Alpaslan Eğitim ile ilgili gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, Otizm Spektrum Bozukluğundan (OSB) etkilenen bireyler ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunabilmek ve hizmetlerimizi sizlere iletebilmek için e-posta adresinizi, talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz. Yine size daha iyi yardımcı olabilmek, talebinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sizinle iletişim kurulabilmesi için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan sebeplerden talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, http://alpaslanegitimas.com/ alan adlı internet sitesinin E-posta Listesi Bölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

 

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Alpaslan Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 15.06.2022